===========Cho cái này vào trong thẻ <head></head>===========

<link rel="stylesheet" href="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/toastr.js/latest/css/toastr.min.css">

===========Cho cái này vào trong thẻ <body></body>===========

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.0/jquery.min.js"></script>
<script src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/toastr.js/latest/js/toastr.min.js"></script>

<script>
  $('document').ready(function(){
    var ran = Math.floor((Math.random() * 10000) + 1000);
    showTo(ran);
    setInterval(function(){
        var ran = Math.floor((Math.random() * 000) + 000);
        showTo(ran);
    }, 15000);

  });
  
  function showTo(ran) {
    setTimeout(function(){
      toastr.options.positionClass = 'toast-bottom-right';
      toastr.options.showDuration = 300;
      toastr.options.hideDuration = 300;
      toastr.options.timeOut = 5000; <!-- show time -->
      var phones = ['0169918xxxx','090167xxxx','090277xxxx','097890xxxx','096899xxxx','098746xxxx','0163389xxxx','0168999xxxx','09611xxxx','098687xxxx','098687xxxx','086813xxxx','094246xxxx','092140xxxx','0163733xxxx','098134xxxx','096568xxxx','086879xxxx','0165363xxxx','0165363xxxx','0167435xxxx','097302xxxx','097821xxxx','091371xxxx','0122206xxxx','096677xxxx','088863xxxx','0121272xxxx','088605xxxx','097847xxxx','097948xxxx','096577xxxx','091623xxxx','094213xxxx','0124988xxxx','096185xxxx'];
      var names = ['Hoàng Huyền','Tạ Khánh Hồng','Thu Nguyệt','Thanh Tâm','Phan Thị Thuỳ','Lê Thị Bình','Trần Hồng Quế','Ngọc Dung','Phan Hồng Ân','Thanh Nhàn','Nguyễn Thuý Vân','Mạc Thị Thuý','Dương Thanh Thuỷ','Kiều Mai','Phan Duy Tân','Nguyễn Hồng Lân','Phạm Nhật Hạ','Quách Thị Hạnh','Nguyễn Thu Lan','Phạm Thu Hà'];
			var times = ['3 phút trước','2 phút trước','7 phút trước','1 phút trước','10 phút trước','4 phút trước','2 phút trước','6 phút trước','8 phút trước','2 phút trước'];
      var phone = phones[Math.floor(Math.random()*phones.length)];
      var name = names[Math.floor(Math.random()*names.length)];
			var time = times[Math.floor(Math.random()*times.length)];
			
      title = 'Cám ơn ' + name;
      var msg = phone + ' đã đặt hàng thành công ' + time;
      toastr.success(msg, title);

    }, ran);
  }
</script>

proof.txtMở bằng Google Tài liệu

Đang hiển thị proof.txt.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây